Przyjmowanie zapisów na listę kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2022/23 zostało zakończone.

Umożliwiliśmy dokonywanie zapisów na listę kandydatów do klasy I na lata szkolne 2023/24 oraz 2024/25.

W roku szkolnym 2021/22 prowadzimy rekrutację uzupełniającą (przenosiny) do klas: II, IV, V, VII.

Informacje podstawowe

Rodzice, którzy chcą zapisać lub przepisać swoje dziecko do Szkoły Społecznej zgłaszają taką chęć wypełniając ankietę zgłoszeniową dostępną pod TYM LINKIEM.

Przenosiny:

Pracownik sekretariatu zadzwoni lub wyśle e-maila z propozycją dnia i godziny spotkania rekrutacyjnego. W spotkaniu z Państwem uczestniczyć będzie dyrektor szkoły i/lub dyrektor zarządzający, pedagog i/lub psycholog szkolny.

Spotkania odbywają się na terenie szkoły lub zdalnie. W przypadku spotkania on-line otrzymacie Państwo mailowo niezbędne dane do dołączenia do zdalnego spotkania - warto wtedy zadbać o komputer wyposażaony w kamerę i głośnik lub tablet, czy telefon komórkowy oraz stabilne połączenie internetowe.

Celem rozmowy jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły, wzajemne przedstawienie i omówienie oczekiwań przez obie strony, przedstawienie informacji wstępnej o dziecku oraz zasad współpracy.

 

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły - przenosiny:

 • pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego - możliwość spełnienia przez szkołę oczekiwań rodziców oraz wspólny kierunek wartości w zakresie edukacji i wychowania;
 • dostarczenie dodatkowej dokumentacji (jeśli istnieje): orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 500 zł;
 • podpisanie umowy o kształcenie.

W przypadku przeniesienia dziecka do klas starszych odbędzie się także diagnoza umiejętności ucznia z przedmiotów egzaminacyjnych (matematyka, j. polski, j. angielski), przeprowadzona zostanie podczas spotkania rekrutacyjnego lub w pierwszych dniach pobytu ucznia w szkole.

Regulamin rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki na rok szkolny 2022/2023.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz dużą ilość zgłoszeń, szkoła nie jest w stanie zapewnić miejsca wszystkim kandydatom, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przysługuje kandydatom będącym rodzeństwem obecnych uczniów lub absolwentów oraz dzieciom pracowników. 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z następującymi etapami: 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA https://www.ssp.rybnik.pl/index.php/rekrutacja/
 2. Przesłanie przez sekretariat prezentacji dot. specyfiki szkoły na adres mailowy wskazany w formularzu. Zadaniem rodziców/opiekunów prawnych jest zaznajomienie się z ofertą szkoły oraz specyfiką jej modelu edukacyjnego.
 3. Wstępne spotkanie rekrutacyjne w formie zdalnej rodziców/opiekunów prawnych z zespołem rekrutacyjnym. Celem spotkania jest poznanie wzajemnych oczekiwań dotyczących kształcenia dziecka oraz wizji edukacji, a także pomysłów na aktywne wspieranie szkoły. 
 4. Czynności formalne we wstępnym spotkaniu rekrutacyjnym:
  - Sekretariat udostępni harmonogram spotkań – rodzice/opiekunowie prawni wybierają dogodny dla siebie termin. 
  - W spotkaniu nie uczestniczy dziecko. 
  - Wymagana jest obecność obojga rodziców/opiekunów prawnych. 
  - W przypadku niemożliwości dostosowania się do terminarza wyznaczonego przez szkołę, należy niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem szkoły.  
  - Brak wyboru daty oraz przekazania szkole informacji jak wyżej, jest interpretowany jako rezygnacja z udziału w rekrutacji.   
  - Udział w spotkaniu odbywa się na podstawie linku przesłanego przez sekretariat szkoły.
 5. Właściwe spotkanie rekrutacyjne w formie stacjonarnej w szkole. Po rozmowach wstępnych online, odbędą się dla wybranej grupy osób właściwe spotkania rekrutacyjne w szkole.
 6. Czynności formalne we właściwym spotkaniu rekrutacyjnym:
  - Sekretariat udostępni harmonogram spotkań – rodzice/opiekunowie prawni wybierają dogodny dla siebie termin.
  - W spotkaniu nie uczestniczy dziecko. 
  - Wymagana jest obecność obojga rodziców/opiekunów prawnych. 
  - W przypadku niemożliwości dostosowania się do terminarza wyznaczonego przez szkołę, należy niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem szkoły.  
  - Brak wyboru daty oraz przekazania szkole informacji jak wyżej, jest interpretowany jako rezygnacja z udziału w rekrutacji.
 7. Kryteria merytoryczne stosowane podczas właściwego spotkania rekrutacyjnego:
  - adekwatność modelu edukacyjnego szkoły do zaobserwowanych oczekiwań i wartości rodziców/opiekunów prawnych kandydata na ucznia;
  - adekwatność modelu edukacyjnego szkoły do predyspozycji i uwarunkowań dziecka (na podstawie danych z wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi).
 8. Informacja zespołu rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu  do zajęć grupowych – na wskazany adres mailowy sekretariat szkoły wysyła decyzję zespołu rekrutacyjnego (kandydat zakwalifikowany do zajęć grupowych/kandydat na liście rezerwowej do rekrutacji uzupełniającej).
 9. Zajęcia grupowe otwarte dla uczniów zakwalifikowanych z przyszłym wychowawcą. W wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci zakwalifikowani biorą udział w zajęciach otwartych z przyszłą wychowawczynią. Zajęcia podlegają obserwacji przez psychologa i pedagoga pod kątem stylu podejmowania interakcji z dziećmi oraz  temperamentu. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego spotkania indywidualnego z kandydatami w przypadku dostrzeżenia takiej potrzeby po powyższej obserwacji. Podczas zajęć rodzice mają możliwość wzajemnego poznania się, podjęcia rozmowy z dyrektorem szkoły, wizji lokalnej oraz poznania zapisów umowy o kształcenie ucznia.
 10. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Społecznej na rok szkolny 2022/2023. Sekretariat szkoły wysyła na wskazany adres mailowy decyzję zespołu rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu kandydata wskazując na czynności związane z podpisaniem umowy. W terminie wyznaczonym przez szkołę rodzice/opiekunowie prawni dostarczają do szkoły podpisaną umowę o kształcenie oraz wpłacają wpisowe na nr konta wskazany w umowie.
 11. W razie niedopełnienia ww. czynności bądź rezygnacji kandydata zakwalifikowanego, szkoła kontaktuje się z kandydatami z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością miejsca zajmowanego na ww. liście.