EEA_grants@4x

Projekt pn. „Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje” finansowany w ramach Programu Edukacja – Fundusze EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Projekt pn. „Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje” finansowany w ramach Programu Edukacja - Fundusze EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Główne cele projektu:

- rozwój szkoły w obszarze współpracy międzynarodowej,

- podniesienie jakości szkoleń kierowanych do kadry (poznanie i przećwiczenie metod edukacji terenowej, wzrost umiejętności pracy zespołowej, wzrost umiejętności komunikowania w j. angielskim, zdobycie doświadczenia współpracy z trenerami z innego kręgu kulturowego),

- podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.

Outdoor_wdrażanie 7

Outdoor education weszło nam w krew i znalazło specjalne miejsce w procesie dydaktycznym Szkoły Społecznej - na podwórku, korytarzach, ale nawet... w klasach! Tylko, że poza stolikami i krzesłami. Nasze koleżanki podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas szkolenia dla nauczycieli z innych szkół, a p. Dominika napisała artykuł poruszający temat edukacji outdoorowej.

logov pion

Projekt „Opowieści po dwóch stronach Karpat – dawno, dawno temu w Transylwanii …”

Przedsięwzięcie pn. ”Opowieści po obu stronach Karpat – dawno, dawno temu w Transylwanii…” to interdyscyplinarny projekt w ramach współpracy międzynarodowej zorientowanej na ponadnarodową mobilność uczniów nawiązanej pomiędzy Społeczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki a Scoala Gimnaziala Numarul 8 Brasov. Projekt wpisuje się˛ w rozwój pięciu kompetencji kluczowych (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej), a także w realizację treści programowych z j. polskiego (praca z informacją), j. angielskiego (rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie na wypowiedzi) oraz wiedzy o społeczeństwie (narzędzia pracy w grupie, autoprezentacji i komunikacji).

W ramach 5-dniowej mobilności do szkoły partnerskiej przewidziano realizację głównego produktu końcowego metodą pracy projektowej w zespołach polsko-rumuńskich, jakim jest stworzenie w wybranej przez zespół formie opowieści o wybranym miejscu, przedmiocie, osobie lokalnej. Zadanie to wpisuje się w tematykę epickich (narracyjnych) form wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu ich powstawania i dystrybucji jako komponentu kulturowego – stąd obecne w programie mobilności liczne działania kulturowe. Wykorzystuje innowacyjną w edukacji metodę, jaką jest storytelling oraz bazuje na metodach silnie aktywizujących uczniów sięgając do repertuaru metod terenowych czy badawczych (wywiady z mieszkańcami, ankiety, kwerenda źródeł bibliotecznych czy internetowych).

 

Program-Fundusz-Inicjatyw-Obywatelskich

Projekt „PROjektujeMY, czyli szkolna przestrzeń okiem uczniów”.

Projekt "PROjektujeMY, czyli szkolna przestrzeń okiem uczniów", finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (priorytet: aktywni obywatele).

Głównym celem projektu jest rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych poprzez poznanie ich spojrzenia na szkolną przestrzeń oraz umożliwienie jego częściowej realizacji. Wynika z zauważonej potrzeby uczniów szkół podstawowych w zakresie aranżacji przestrzeni pozadydaktycznej (korytarze, szatnie, kącik rekreacji). Projekt wyzwoli działanie samorządów szkolnych (główny podmiot wyrażający głos uczniów), jednocześnie dając im narzędzia w postaci budżetu, specjalistycznego wsparcia oraz pilotażu. Zadanie realizowane będzie przez 8 szkół z terenu miasta, w tym przez Społeczną Szkołę Podstawową jako podmiot pilotujący, zapewniający instruktaż dla innych szkół. Zadanie podzielone jest na 4 główne etapy:

 1. Akcja informacyjna - skierowana do szkół podstawowych z regionu miasta Rybnika.
 2. Rekrutacja do programu - samorządu uczniowskie wypełniają arkusz zgłoszeniowy oraz film autoprezentacyjny, wskazujący na potrzeby uczniów do reorganizacji przestrzeni szkolnej, a także mocnych stron samorządu, które umożliwią realizację projektu.
 3. Działania w szkołach wybranych do projektu - wewnętrzna "giełda pomysłów", konsultacja z architektem, opracowanie pomysłu i kosztorysu, realizacja działań aranżacji przestrzennej poprzez zakup zgłoszonego zapotrzebowania oraz realizację założonych zmian.
 4. Podsumowanie - szkoły przygotowują materiały filmowe i zdjęciowe prezentujące efekty realizacji projektu w ich placówce (np. efekt "przed-po"). Zwieńczeniem projektu jest debata oksfordzka z udziałem uczniów oraz przedstawicieli JST.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W ramach projektu powstało:
- 8 uczniowskich aranżacji przestrzeni szkolnych (zdjęcia poniżej);
- materiały promocyjne i pilotażowe dostępne na kanale Youtube;
- artykuł "Szkolne przestrzenie współpracy, czyli FIO w rybnickich podstawówkach" (PDF, 1,35 MB);
- artykuły on-line: "Szkolne przestrzenie współpracy" oraz "Szkolna demolka - uczniowie mają głos!".

Galeria

W realizację projektu zaangażowani byli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Wszystkie działania były realizowane z nakładem pracy wolontaryjnej tych osób. Na zdjęciach obok można podziwiać efekty uczniowskiej pracy. Poniżej zaś prezentujemy zdjęcia z efektem "przed-po".

SSP 0SSP 1
ZSP 14.1ZSP 14.5
ZSP 9.1ZSP 9.2
ZSP 3.1ZSP 3.3
projekt szkola od nowa Erazmus k

Projekt „Szkoła od nowa” finansowany w ramach programu Erasmus+

Główne cele projektu:

 • wzrost wiedzy o rozwiązaniach organizacyjnych stosowanych w szkołach europejskich w zakresie modelu organizacji nauczania oraz współpracy nauczycieli.
  Planowane działania: job shadowing (śledzenie pracy zagranicznych nauczycieli i ekspertów) – wizyta studyjna w Kungsklippeskolan w Huddinge (Szwecja).
 • wzrost umiejętności kadry w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kształtowania kompetencji kluczowych oraz pracy metodą projektu.
  Planowane działania: szkolenia z zakresu narzędzi CLIL, flipped classroom oraz nowych technologii ICT (Malta, Barcelona, Alicante).
 • wzrost kompetencji językowych kadry nauczycielskiej.
  Planowane działania: kursy językowe w Brighton.

KONTAKT

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

tel. 32 42 23 303
sekretariat@sord.rybnik.pl

Copyright 2018 © e-graficy.pl

Polityka prywatności