Procedura rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2019/2020.

1. Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

* Telefoniczny, mailowy lub osobisty zapis kandydata na ucznia w sekretariacie szkoły (zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco).

* W wyznaczonym terminie – udział rodziców/opiekunów prawnych oraz kandydata na ucznia w postępowaniu rekrutacyjnym według poniższego schematu:
– Rozmowa rekrutacyjna – rodzice (czas trwania: 30-45 minut).
– Rozmowa kwalifikacyjna – dziecko (czas trwania: 30-45 minut).
– Podsumowanie – rodzice i dziecko (czas trwania: 5-10 minut).
Rozmowa rekrutacyjna oraz kwalifikacyjna odbywają się w tym samym czasie. Łącznie postępowanie rekrutacyjne trwa około 50 minut.

2. Warunki przyjęcia dziecka do szkoły.

* Pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego – możliwość spełnienia przez szkołę oczekiwań rodziców oraz wspólny kierunek wartości w zakresie edukacji i wychowania.

* Złożenie w sekretariacie szkoły „kwestionariusza osobowego dziecka” (do pobrania na stronie www) oraz „informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” wydanej przez przedszkole, do którego uczęszcza kandydat.

* Dostarczenie dodatkowej dokumentacji (jeśli istnieje): orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

* Podpisanie umowy o kształcenie.

3. Kryteria pierwszeństwa.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły posiadają:
* Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza obecnie do Społecznej Szkoły Podstawowej.
* Kandydaci, których rodzice są pracownikami Społecznej Szkoły Podstawowej.

4. Harmonogram.

* Postępowanie rekrutacyjne: 05.03.2019 – 05.04.2019.
Rozmowy odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach dopołudniowych ustalanych indywidualnie przez sekretariat szkoły lub w sobotę 09.03.2019 oraz 23.03.2019.
* Decyzja o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu kandydata: 10.04.2019.
* Podpisanie umowy o kształcenie ucznia: do 30.04.2019.

5. Postępowanie uzupełniające.
W uzasadnionych przypadkach, a także w sytuacji dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, przeprowadzone będzie postępowanie uzupełniające. Dodatkowe terminy rozmów ustalane będą bezpośrednio z osobami zainteresowanymi przez sekretariat szkoły.

Plik do pobrania:
Procedura rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2019-2020

KONTAKT

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

tel. 32 42 23 303
sekretariat@sord.rybnik.pl

Copyright 2018 © e-graficy.pl

Polityka prywatności