Procedura rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

1. Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Telefoniczny, mailowy lub osobisty zapis kandydata na ucznia w sekretariacie szkoły (zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco).
W ustalonym terminie – spotkanie rodziców/opiekunów prawnych z zespołem rekrutacyjnym (dyrektor szkoły i/lub dyrektor zarządzający, psycholog i/lub pedagog). Celem rozmowy jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły, wzajemne przedstawienie i omówienie oczekiwań przez obie strony, przedstawienie informacji wstępnej o dziecku oraz zasad współpracy obowiązujących w szkole. Równolegle – przeprowadzenie diagnozy kandydata na ucznia.

2. Warunki przyjęcia dziecka do szkoły.

Pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego – możliwość spełnienia przez szkołę oczekiwań rodziców oraz wspólny kierunek wartości w zakresie edukacji i wychowania.
Złożenie w sekretariacie szkoły „kwestionariusza osobowego dziecka” (do pobrania na stronie internetowej www.ssp.rybnik.pl/index.php/dokumenty).
Dostarczenie dodatkowej dokumentacji (jeśli istnieje): orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Uiszczenie wpisowego w wysokości 500 zł.
Podpisanie umowy o kształcenie.

3. Kryteria pierwszeństwa.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przysługuje:
Kandydatom, których rodzeństwo uczęszcza obecnie do Społecznej Szkoły Podstawowej.
Kandydatom, których rodzice są pracownikami Społecznej Szkoły Podstawowej.

Plik do pobrania:

http://www.ssp.rybnik.pl/wp-content/uploads/2020/04/kwesionariusz-osobowy-kandydata-na-ucznia1.pdf

KONTAKT

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

tel. 32 42 23 303
sekretariat@sord.rybnik.pl

Copyright 2018 © e-graficy.pl

Polityka prywatności